STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép kính cảm ứng Sony C3 (D2533 / D2502) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
2 Ép kính cảm ứng Sony C4 (E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
3 Ép kính cảm ứng Sony C5 (E5533 / E5553 / E5506) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
4 Ép thay cảm ứng Sony M4 aqua (E2306 / E2312 / E2333 / E2363) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
5 Ép thay cảm ứng Sony M5 (E5603, E5606, E5653) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
6 Ép thay cảm ứng Sony T2 Ultra Dual (D5306 /D5303 /D5322 /XM50h) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
7 Ép thay cảm ứng Sony UL(SOL22) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
8 Ép thay cảm ứng Sony Z (C6602/ C6603) tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
9 Ép thay cảm ứng Sony Z Ultra (XL39H/ C6802) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
10 Ép thay cảm ứng Sony Z1 (C6902/ C6903/ LT36) tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
11 Ép thay cảm ứng Sony Z1 mini (D5503) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
12 Ép thay cảm ứng Sony Z1s T-mobile (L39T C619) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
13 Ép thay cảm ứng Sony Z2 (D6502/ D6503/ SO-03C) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
14 Ép thay cảm ứng Sony Z2a ( ZL2/ SOL25/ D6563) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
15 Ép thay cảm ứng Sony Z3 / Sony Z4 (E6553) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
16 Ép thay cảm ứng Sony Z3 mini/ compact (D5803 / D5833) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
17 Ép thay cảm ứng Sony Z3 Verizon (Z3v/ D6708) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
18 Ép thay cảm ứng Sony Z4 verizon tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
19 Ép thay cảm ứng Sony Z5 (E6603 / E6683 / E6653 / S0-01H) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
20 Ép thay cảm ứng Sony Z5 mini (compact) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
21 Ép thay cảm ứng Sony Z5 Premium (E6853) tại Cần Thơ 750,000 đ 1 ngày
22 Ép thay kính cảm ứng Sony E3 (D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
23 Ép thay kính cảm ứng Sony E4/ E4 Dual (E2104 E2105 E2114 E2115) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
24 Ép thay kính Sony C5 (E5533 / E5553 / E5506) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
25 Ép thay kính Sony M5 (E5603, E5606, E5653) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
26 Ép thay kính Sony X (F5122) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
27 Ép thay kính Sony XA (F3116) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
28 Ép thay kính Sony XA Ultra (F3212, F3216) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
29 Thay kính cảm ứng Sony M2 (D2305) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
30 Thay kính cảm ứng Sony M2 Aqua (D2403) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
31 Thay màn hình Sony Xperia C3 1,000,000 đ 3 tiếng
32 Thay màn hình Sony Xperia C4 1,300,000 đ 3 tiếng
33 Thay màn hình Sony Xperia C5 1,600,000 đ 3 tiếng
34 Thay màn hình Sony Xperia E3 0 đ 3 tiếng
35 Thay màn hình Sony Xperia E4 0 đ 3 tiếng
36 Thay màn hình Sony Xperia M2/D2303/D2305/D2306/D2403/D2406 800,000 đ 3 tiếng
37 Thay màn hình Sony Xperia M4 Aqua 900,000 đ 3 tiếng
38 Thay màn hình Sony Xperia M5 1,150,000 đ 3 tiếng
39 Thay màn hình Sony Xperia XA 1,400,000 đ 3 tiếng
40 Thay màn hình Sony Xperia XA Ultra 2,200,000 đ 3 tiếng
41 Thay màn hình Sony Xperia Z 750,000 đ 3 tiếng
42 Thay màn hình Sony Xperia Z Ultra 0 đ 3 tiếng
43 Thay màn hình Sony Xperia Z1 750,000 đ 3 tiếng
44 Thay màn hình Sony Xperia Z1 Compact 0 đ 3 tiếng
45 Thay màn hình Sony Xperia Z1s T-Mobile/C6919 0 đ 3 tiếng
46 Thay màn hình Sony Xperia Z2 950,000 đ 3 tiếng
47 Thay màn hình Sony Xperia Z3 1,000,000 đ 3 tiếng
48 Thay màn hình Sony Xperia Z3 Compact 0 đ 3 tiếng
49 Thay màn hình Sony Xperia Z4 1,200,000 đ 3 tiếng
50 Thay màn hình Sony Xperia Z5 1,500,000 đ 3 tiếng
51 Thay màn hình Sony Xperia Z5 Compact 1,500,000 đ 3 tiếng
52 Thay màn hình Sony Xperia Z5 Premium 1,600,000 đ 3 tiếng
53 Thay màn hình Sony Xperia ZR/C5502/C5503/M36H 0 đ 3 tiếng
54 Thay nắp lưng Sony Xperia Z Ultra 200,000 đ 30 phút
55 Thay nắp lưng Sony Z (C6602/ C6603) tại Cần Thơ 150,000 đ
56 Thay nắp lưng Sony Z1 (C6902/ C6903/ LT36) tại Cần Thơ 150,000 đ
57 Thay nắp lưng Sony Z1 mini (D5503) tại Cần Thơ 150,000 đ
58 Thay nắp lưng Sony Z1s T-mobile (L39T C619) tại Cần Thơ 150,000 đ
59 Thay nắp lưng Sony Z2 (D6502/ D6503/ SO-03C) tại Cần Thơ 150,000 đ
60 Thay nắp lưng Sony Z3 / Sony Z4 (E6553) tại Cần Thơ 200,000 đ
61 Thay nắp lưng Sony Z3 mini/ compact (D5803 / D5833) tại Cần Thơ 150,000 đ
62 Thay nắp lưng Sony Z3(D6603/ D6643/ D6653/ D6616) tại Cần Thơ 150,000 đ
63 Thay nắp lưng Sony Z3v Verzion 200,000 đ
64 Thay pin Sony Xperia C3 0 đ 3 tiếng
65 Thay pin Sony Xperia C4 0 đ 3 tiếng
66 Thay pin Sony Xperia C5 0 đ 3 tiếng
67 Thay pin Sony Xperia E3 0 đ 3 tiếng
68 Thay pin Sony Xperia E4 0 đ 3 tiếng
69 Thay pin Sony Xperia M2/D2303/D2305/D2306/D2403/D2406 0 đ 3 tiếng
70 Thay pin Sony Xperia M4 Aqua 0 đ 3 tiếng
71 Thay pin Sony Xperia M5 0 đ 3 tiếng
72 Thay pin Sony Xperia XA 0 đ 3 tiếng
73 Thay pin Sony Xperia XA Ultra 0 đ 3 tiếng
74 Thay pin Sony Xperia Z 0 đ 3 tiếng
75 Thay pin Sony Xperia Z Ultra 0 đ 3 tiếng
76 Thay pin Sony Xperia Z1 0 đ 3 tiếng
77 Thay pin Sony Xperia Z1 Compact 0 đ 3 tiếng
78 Thay pin Sony Xperia Z1s T-Mobile/C6919 0 đ 3 tiếng
79 Thay pin Sony Xperia Z2 0 đ 3 tiếng
80 Thay pin Sony Xperia Z3 0 đ 3 tiếng
81 Thay pin Sony Xperia Z3 Compact 0 đ 3 tiếng
82 Thay pin Sony Xperia Z4 0 đ 3 tiếng
83 Thay pin Sony Xperia Z5 0 đ 3 tiếng
84 Thay pin Sony Xperia Z5 Compact 0 đ 3 tiếng
85 Thay pin Sony Xperia Z5 Premium 0 đ 3 tiếng
86 Thay pin Sony Xperia ZR/C5502/C5503/M36H 0 đ 3 tiếng