STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép kính cảm ứng Sony C3 (D2533 / D2502) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
2 Ép kính cảm ứng Sony C4 (E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
3 Ép kính cảm ứng Sony C5 (E5533 / E5553 / E5506) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
4 Ép thay cảm ứng Sony M4 aqua (E2306 / E2312 / E2333 / E2363) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
5 Ép thay cảm ứng Sony M5 (E5603, E5606, E5653) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
6 Ép thay cảm ứng Sony T2 Ultra Dual (D5306 /D5303 /D5322 /XM50h) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
7 Ép thay cảm ứng Sony UL(SOL22) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
8 Ép thay cảm ứng Sony Z (C6602/ C6603) tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
9 Ép thay cảm ứng Sony Z Ultra (XL39H/ C6802) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
10 Ép thay cảm ứng Sony Z1 (C6902/ C6903/ LT36) tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
11 Ép thay cảm ứng Sony Z1 mini (D5503) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
12 Ép thay cảm ứng Sony Z1s T-mobile (L39T C619) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
13 Ép thay cảm ứng Sony Z2 (D6502/ D6503/ SO-03C) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
14 Ép thay cảm ứng Sony Z2a ( ZL2/ SOL25/ D6563) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
15 Ép thay cảm ứng Sony Z3 / Sony Z4 (E6553) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
16 Ép thay cảm ứng Sony Z3 mini/ compact (D5803 / D5833) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
17 Ép thay cảm ứng Sony Z3 Verizon (Z3v/ D6708) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
18 Ép thay cảm ứng Sony Z4 verizon tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
19 Ép thay cảm ứng Sony Z5 (E6603 / E6683 / E6653 / S0-01H) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
20 Ép thay cảm ứng Sony Z5 mini (compact) tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
21 Ép thay cảm ứng Sony Z5 Premium (E6853) tại Cần Thơ 750,000 đ 1 ngày
22 Ép thay kính cảm ứng Sony E3 (D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
23 Ép thay kính cảm ứng Sony E4/ E4 Dual (E2104 E2105 E2114 E2115) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
24 Ép thay kính Sony C5 (E5533 / E5553 / E5506) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
25 Ép thay kính Sony M5 (E5603, E5606, E5653) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
26 Ép thay kính Sony X (F5122) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
27 Ép thay kính Sony XA (F3116) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
28 Ép thay kính Sony XA Ultra (F3212, F3216) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
29 Thay kính cảm ứng Sony M2 (D2305) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
30 Thay kính cảm ứng Sony M2 Aqua (D2403) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
31 Thay nắp lưng Sony Z (C6602/ C6603) tại Cần Thơ 150,000 đ
32 Thay nắp lưng Sony Z1 (C6902/ C6903/ LT36) tại Cần Thơ 150,000 đ
33 Thay nắp lưng Sony Z1 mini (D5503) tại Cần Thơ 150,000 đ
34 Thay nắp lưng Sony Z1s T-mobile (L39T C619) tại Cần Thơ 150,000 đ
35 Thay nắp lưng Sony Z2 (D6502/ D6503/ SO-03C) tại Cần Thơ 150,000 đ
36 Thay nắp lưng Sony Z3 / Sony Z4 (E6553) tại Cần Thơ 200,000 đ
37 Thay nắp lưng Sony Z3 mini/ compact (D5803 / D5833) tại Cần Thơ 150,000 đ
38 Thay nắp lưng Sony Z3(D6603/ D6643/ D6653/ D6616) tại Cần Thơ 150,000 đ